ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

Image

เศรษฐกิจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทในฐานะนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต โดยมีหน้าที่หลักของนายหน้า คือ การจัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ แบบแผน ประกันภัยและประกันชีวิต ที่คำนึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า โดยบริษัทยังคงคำนึงถึงบริการหลังการขายเป็นสำคัญด้วยเช่นกัน และในส่วนของคู่ค้าพันธมิตร บริษัทประกัน บริษัทก็จำเป็นต้องบริหารความสัมพันธ์ โดยการเป็นช่องทางการขายที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สร้างยอดขายตามแผนงานที่มีการวางไว้ร่วมกัน

Image

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และดำเนินธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีการแต่งคณะทำงานความยั่งยืนองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดูแลการดำเนินการด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการฯ

Image

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในการให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จึงประกาศใช้นโยบายสิ่งแวดล้อม และนโยบายการลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทำลาย แต่จะป้องกันและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมต่อผู้คนในชุมชนรวมถึงปลูกฝังจิตใต้สำนึกของพนักงานทุกบริษัท ทุกท่าน และบริษัทยังปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ

Image

การดูแลพนักงาน

บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัท จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัท จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและการทำงาน

นักวิเคราะห์สัมพันธ์

Image

การประชุมนักวิเคราะห์สัมพันธ์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 6 มี.ค. 63 ผลประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 21 พ.ค. 63 ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 20 ส.ค. 63 ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 ครั้งที่ 4 12 พ.ย. 63 ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563

การพบปะคู่ค้าบริษัทประกันเพื่อวางแผนงานประจำปี

Image

แผนการประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้มีการจัดประชุม เพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน และหารือร่วมกันในการพัฒนา กระบวนการทำงาน การแก้ปัญหา และการวางแผนงานร่วมกันเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้วางแผนเอาไว้ โดยมีการจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประกอบกับการทำการประเมิน ประสิทธิภาพการทำงานรายปี (Yearly Performance Evaluation) เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Image

บริษทจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด TQM Magic Day ปี 8 เสกความสุข สร้างรอยยิ้มร่วมกับครอบครัว TQM โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ มีพื้นที่ในการแสดงออกได้อย่างเต็มที่ มีซุ้มเกมต่างๆ ให้ได้ร่วมสนุก ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมกับเต็มอิ่มกับซุ้มอาหารคาวหวานที่เตรียมไว้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ที่มาร่วมแสดงความสามารถและร่วมงานวันเด็กกับครอบครัว TQM เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ทีคิวเอ็ม สำนักงานใหญ่

โครงการคัแยกขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ

Image

บริษัทติดตั้งถังคัดแยกขยะตามจุดที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น อาคารพรรณนิภา 1 อาคารพรรณนิภา 2 อาคารสร้างสุข อาคารน้ำเพชร และอาคารมรกตและติดตั้งจุดแยกขยะติดเชื้ออย่างเป็นระเบียบไม่รวมกับขยะทั่วไปจำนวน 1 จุด ที่ห้องคัดแยกขยะ โดยมีเป้าหมายระยะสั้นคือต้องการลดปริมาณขยะลงให้ได้ 1% ต่อปี

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล