ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาระบบ e-Document พ.ศ. 2563

ชื่อโครงการ        การพัฒนาระบบ e-Document เพื่อลดการใช้กระดาษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

                                    วัตถุประสงค์       

                                    1) เพื่อพัฒนาระบบการสร้าง/แปลงเอกสารจาก Hard Copies ไปเป็น Soft Copies

                                    2) เพื่อพัฒนาระบบการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

                                    3) เพื่อตอบสนองกลยุทธ์การใช้ดิจิทัลเป็นปัจจัยสนับสนุน และขับเคลื่อนองค์กร (Digital Transformation)

                                    4) เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และ Carbon Footprint ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของก๊าซเรือนกระจก

                                    ประโยชน์

                                    1) ลดการใช้กระดาษ และหมึกพิมพ์ สำหรับเอกสารที่ไม่จำเป็นต้องจัดพิมพ์ (Hard Copies)

                                    2) ลดขั้นตอน และกระบวนการทำงาน (Redundant Process Reduction) ที่เคยต้องจัดส่งเอกสาร Hard Copies

                                    โดยในปี 2563 บริษัทสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

                                    1) สามารถลดการใช้กระดาษ A4 ได้ 14,450,518 แผ่น หรือคิดเป็น 28,901 รีม น้ำหนักกระดาษ 2.18 กิโลกรัม/รีม

                                    2) สามารถลดปริมาณการตัดต้นไม้ได้ 1,071 ต้น (คำนวณจากสูตรน้ำหนักกระดาษ 1 ตัน เท่ากับการตัดต้นไม้ 17 ต้น)

                                    3) สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ (Carbon Footprint) ได้ 71,824.77 kgCO2e (คำนวณจากค่า EF ของการผลิตกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม เท่ากับ 1.1400 kg CO2e/kg)

                                    4) สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในซื้อกระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม ได้ 1,920,184.83 บาท (อ้างอิงจากราคากลางของระบบบริหารการจัดซื้อ กระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 1 รีม มูลค่า 66.44 บาท)

                                    5) สามารถลดจำนวนค่าหมึกพิมพ์เอกสารไปได้ 2,601,093 บาท (คำนวณจากค่าหมึกพิมพ์เอกสาร 18 สตางค์ ต่อแผ่น)

                                    6) สามารถลดจำนวนค่าจัดส่งไปรษณีย์ไปได้ถึง 260,109,324 บาท (คำนวณจากค่าจัดส่งไปรษณีย์ 18 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์)

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล