ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยสัตว์เป็นพาหะนำโรค พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนโดยรอบต้องการให้บริษัทดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เนื่องจากในขณะนี้พนักงานและชุมชนต้องอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก จึงเกิดขยะจากการอุปโภคและบริโภคซึ่งอาจก่อให้เกิดพาหะนำโรคและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะนำโรค

                                    บริษัทจึงดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยพาหะนำโรค ดังนี้

                                    ชื่อโครงการ        โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อโดยสัตว์เป็นพาหะนำโรค

                                    วัตถุประสงค์       

                                    1) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากพาหะนำโรค

                                    2) เพื่อลดอัตราการเกิดโรคติดต่อที่เกิดจากพาหะนำโรคบริเวณชุมชนในพื้นที่

                                    3) เพื่อเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค

                                    เป้าหมาย                       เพื่อลดพาหะนำโรค

                                    ผลของโครงการ  ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการของบริษัท

                                    โดยในปี พ.ศ. 2563 บริษัทดำเนินการตามโครงการทั้งสิ้น 12 ครั้ง ดังต่อไปนี้    

                                                1) วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                                      

                                                2) วันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563                                   

                                                3) วันที่ 17-18 มีนาคม พ.ศ. 2563                                       

                                                4) วันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ. 2563                                      

                                                5) วันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563                                   

                                                6) วันที่ 23-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563                                     

                                                7) วันที่ 19-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563                        

                                                8) วันที่ 16-18 สิงหาคม พ.ศ. 2563                                      

                                                9) วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2563                                     

                                                10) วันที่ 8-18 ตุลาคม พ.ศ. 2563                                       

                                                11) วันที่ 8-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563                                 

                                                12) วันที่ 12-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล