ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงานด้านสังคมตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเป็นการสร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กร

เพื่อสร้างขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป อาทิเช่น ด้านการจ้างงาน  ด้านอาชีวอนามัยฯ ด้านการฝึกอบรม ด้านความหลากหลายและโอกาสเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น

            บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาทักษะขีดความสามารถในปฏิบัติงาน เพื่อความหลากหลายและโอกาสที่เท่าทียม ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมถึงมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาองค์กรและธุรกิจสู่ความยั่งยืน

                ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งไม่น้อยกว่าที่เกิดขึ้นในปี 2563

                ณ สิ้นปี 2563 จำนวนพนักงานทั้งสิ้นคือ 3,934 คน 

                แบ่งเป็น ชาย      986      คน          หญิง    2,948      คน  เป็นผู้พิการ      21      คน

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล