คณะกรรมการบริษัท

Image

คณะกรรมการบริษัท

Image

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานกรรมการ

Image

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Image

นายมารุต สิมะเสถียร

กรรมการอิสระ

Image

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ

Image

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

กรรมการอิสระ

Image

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ

Image

นายธนา เธียรอัจฉริยะ

กรรมการอิสระ

Image

นางสาวรัตนา พรรณนิภา

กรรมการ

Image

นายอำพน อ้นเอี่ยม

กรรมการ

Image

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

กรรมการ

Image

นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์

เลขานุการบริษัท