ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การบริจาคโลหิต พ.ศ. 2563

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมที่บริษัททำร่วมกับลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ดังต่อไปนี้

                        1) การรับบริจาคโลหิต เป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ บริษัทร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสนับสนุนสภากาชาดไทยในการประชาสัมพันธ์และจัดหาโลหิตบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล

                                     ข้อมูลสถิติการบริจาคโลหิตระหว่างปี 2559 – 2563

            ปีที่บริจาคโลหิต    จำนวนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต (คน)        จำนวนโลหิต (มิลลิลิตร)

            พ.ศ.2559                                               475                               190,000

            พ.ศ.2560                                               472                               188,800

            พ.ศ.2561                                               447                               178,800

            พ.ศ.2562                                               480                               192,000

            พ.ศ.2563                                               490                               196,000

                                                            รวม       2,364                             945,600

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล