ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ตู้ปันสุขปันน้ำใจแก่คนไทย พ.ศ. 2563

บริษัทห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จัดตั้ง ‘ตู้ปันสุข’และมอบสิ่งของ ไว้บริเวณหน้าตึกทีคิวเอ็มสำนักงานใหญ่  พร้อมเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานให้ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค-บริโภคให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยเหลือทางตรงให้กับคนในสังคมรวมถึงพนักงานด้วยเช่นกัน สะท้อนถึงการมีความสุขในการทำงานของพนักงานทำให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นและอัตราการลาออกลดลง

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล