ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) และให้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ในวันที่ 13 กันยายน 2563 รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมในการต่อต้านฯ ดังกล่าว กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Road to join CAC และเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการขอใบรับรองตามมาตรฐานของ CAC จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินตนเอง ตามหมวดหมู่และหัวข้อของ CAC ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานภายในองค์กร 
การสื่อสารมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ภายในองค์กร

เผยแพร่ “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และ “นโยบายการงดรับของขวัญ” ผ่านระบบ Intranet ให้พนักงานทุกคนรับทราบ
        1) อบรมเรื่องนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ผ่านการปฐมนิเทศ ให้แก่พนักงานใหม่ จำนวน 175 รุ่น รวมทั้งหมด 3,243 คน (รวมพนักงานฝึกเตรียมก่อนเข้าทำงาน)
        2) จัดอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติเพื่อต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น  (Anti-Corruption : Practical)” ให้แก่พนักงานปัจจุบัน จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งหมด 160 คนได้รับรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป
        3) ส่งพนักงานไปอบรมภายนอก หลักสูตร “สร้างระบบต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร Anti-Corruption Practical Guide (ACPG)”
บริษัทคู่ค้า
สื่อสารมาตรการฯ ให้แก่คู่ค้าหรือผู้ที่ต้องการเป็นคู่ค้า ในรูปแบบต่างๆ เช่น ระบุข้อความที่แสดงถึงเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
เผยแพร่มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายการงดรับของขวัญ โดย E-mail ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล