ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การประหยัดใช้พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2563

ในปี 2563 บริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม 16 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.106 ของเบี้ยประกันตามวันที่ขายประจำปี 2563 ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ร้อยละ 0.013 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2562 คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม 15.2 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.119 ของเบี้ยประกันตามวันที่ขายประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทควบคุมดูแลรับผิดชอบการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมีเป้าหมายการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง ร้อยละ 0.5 ของร้อยละการใช้ไฟฟ้าเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า และมีโครงการตามนโยบาย ดังนี้

                                    1) โครงการเปิด – ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ลดการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้หลังเลิกงานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการควบคุมสั่งการเปิด-ปิด ผ่าน Smart Phone ได้ อย่างสมบูรณ์ ได้แก่อาคารพรรณนิภา 1 และอาคารพรรรณนิภา 2 โดยบริษัทจะดำเนินเพิ่มเติมในอาคารอื่น ๆ ของบริษัทต่อไป

                                    2) โครงการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดอัตราการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยมีเป้าหมายการเปลี่ยนจำนวน 3,457 หลอดในอาคารพรรณนิภา 1 และ อาคารพรรณิภา 2 ภายในปี พ.ศ. 2564 ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563 บริษัทเปลี่ยนหลอดเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1,602 ภายในอาคารพรรณนิภา 2

                                    3) โครงการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันการเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้หลังเลิกงาน สามารถควบคุมการเปิด- ปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติให้มีประสิทธิภาพและตามเวลาที่กำหนด จุดที่ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ ได้แก่ อาคารพรรณนิภา 1 และอาคารพรรรณนิภา 2 โดยบริษัทจะดำเนินเพิ่มเติมในอาคารอื่น ๆ ของบริษัทต่อไป

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล