ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

นักลงทุนสัมพันธ์ พ.ศ. 2563

บริษัทตั้งมั่นในการเป็นบรรษัทภิบาลและยึดมั่นในการกำกับกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นธรรมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้รับข้อมูลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และในปี พ.ศ. 2563 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกเหนือจากการประกาศงบการเงิน ซึ่งบริษัททราบดีถึงความต้องการของนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะทราบถึงวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร เป้าหมายองค์กร และข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย จึงจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพบปะ ตอบข้อซักถาม รับคำเสนอแนะต่าง ๆ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

            การประชุมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

                        ครั้งที่ 1              27 มี.ค. 63          ผลประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2562

                        ครั้งที่ 2              4 มิ.ย. 63           ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563

                        ครั้งที่ 3              31 ส.ค. 63          ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563

                        ครั้งที่ 4              2 ธ.ค. 63                          ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563

            การประชุมนักวิเคราะห์สัมพันธ์ (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่

                        ครั้งที่ 1              6 มี.ค. 63           ผลประกอบการ ประจำปี พ.ศ. 2562

                        ครั้งที่ 2              21 พ.ค. 63         ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 1/2563

                        ครั้งที่ 3              20 ส.ค. 63          ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 2/2563

                        ครั้งที่ 4              12 พ.ย. 63         ผลประกอบการ ประจำไตรมาสที่ 3/2563

            กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่

                        การเข้าพบและสัมภาษณ์ผู้บริหาร จำนวน 45 ครั้ง

                        กิจกรรม Road Show ในประเทศจำนวน 10 ครั้ง

            รวมการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น 63 ครั้ง

            ทั้งนี้ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดตามข้อมูลของบริษัท ส่งข้อเสนอแนะและร้องเรียนได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ www.tqmcorp.co.th หรือ คุณสัมฤทธิ์ รงควิลิต โทร.02 119 8888 ต่อ 5234 คุณเรียว ขุนดีคล้าย โทร.02 119 8888 ต่อ 5009 หรือ อีเมล์ [email protected]

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล