ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติ พ.ศ. 2563

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการลดการใช้น้ำ โดยได้มีการติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติและฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติ เพื่อลดการเปิดก๊อกน้ำทิ้งหลังการใช้เป็นเหตุของการปล่อยน้ำทิ้งอย่างสิ้นเปลือง ในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติไปแล้วจำนวน 195 จุด โดยเป้าหมายในปี 2564 บริษัทจะทำการติดตั้งก๊อกน้ำอัตโนมัติและฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายแบบอัตโนมัติครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้บันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาในปี 2563 เป็นเงิน 2.98 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 0.0198 ของเบี้ยประกันตามวันที่ขายประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าเริ่มแรกในการบันทึกสถิติการดำเนินโครงการ       

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล