ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ  โดยบริษัทติดตั้งถังคัดแยกขยะตามจุดที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น อาคารพรรณนิภา 1 อาคารพรรณนิภา 2 อาคารสร้างสุข อาคารน้ำเพชร และอาคารมรกตและติดตั้งจุดแยกขยะติดเชื้ออย่างเป็นระเบียบไม่รวมกับขยะทั่วไปจำนวน 1 จุด ที่ห้องคัดแยกขยะ โดยมีเป้าหมายระยะสั้นคือต้องการลดปริมาณขยะลงให้ได้ 1% ต่อปี 

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล