ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

รายงานด้านสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานการรายงานระดับสากล พ.ศ. 2563

สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงที่สำคัญเรื่องหนึ่งของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศอย่างมากเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตทั้งในด้านสุขภาพและการดำรงชีวิต การขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซึ่งพบว่าโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในประเทศไทยจะมีแนวโน้มการเกิดสูงและความรุนแรงของปัญหาสูงด้วยเช่นกัน หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อบริษัท และ ผู้มีส่วนได้เสีย ในหลายๆด้าน เช่น ด้านการบริหารงานของบริษัท ปัญหาการเดินทางของพนักงานในการเข้าไปให้บริการลูกค้า ซึ่งจะส่งผลถึงความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อบริษัท ปัญหาการสูญเสียทรัพย์สินจากอุบัติภัยน้ำท่วม และปัญหาด้านสุขภาพของผู้มีส่วนได้เสียที่ทำประกันภัยผ่านบริษัทเป็นต้น บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและปัญหาดังกล่าวที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัท จึงได้จัดเตรียมแผนสำหรับการบริหารจัดการเผชิญเหตุอุบัติภัยน้ำท่วม ของบริษัทไว้ตามเอกสาร TQM-แผนการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วม โดยในปี 2563 บริษัทได้เริ่มดำเนินการทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเป็นครั้งแรก ที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในปี 2563 บริษัทปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 2,421 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล