ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2563

บริษัทได้มีการดูแลจัดการทรัพยำกร ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทางบริษัทจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร อีกทั้งทำให้สามารถวางแผนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่อไป
TQM จะดำเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งปีนี้ได้มีการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรเป็นปีแรก โดยมีช่วงระยะเวลำติดตามผลระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งแนวทำงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในรายงานฉบับนี้ ได้อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 14064-1 Version 2006 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทุกข้อที่อยู่ในแนวทางการประเมินนั้น ในกำรประเมินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบภายในองค์กร และรายงานฉบับนี้ได้มีการทวนสอบอีกครั้งโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนการขอการรับรอง ทั้งนี้องค์กรขอสงวนสิทธิ์การเปิดเผยรายละเอียดในการประเมินต่อสาธารณะชน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล