ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

สัมมนาจับสัญญาณหุ้นไทยหลังโควิด

บริษัทร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนา ‘จับสัญญาณหุ้นไทยหลังโควิด’ เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่นักลงทุนรายย่อย และประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านการลงทุนได้ร่วมรับฟัง และนำไปวิเคราห์ต่อยอดทางด้านการลงทุน ภายหลังประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบวิกฤติโควิด-19 โดยในโอกาสนี้ผู้บริหารของทีคิวเอ็มได้เข้าร่วมเสวนาเพื่อให้ข้อมูลและแสดงวิสัยทัศน์ทางธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตด้วย เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 63

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล