ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การพัฒนาศักยภาพและโอกาสในการเติบโตของบุคลากร พ.ศ. 2563

ในปี 2563 บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ประเพณี รวมถึงผู้พิการ  ซึ่งบริษัท ให้ความสำคัญกับผลการปฏิบัติงาน จากความรู้ความสามารถเป็นหลัก ผ่านเครื่องมือและรูปแบบการประเมินที่เป็นสากล อีกทั้งมีนโยบาย/แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เลือกปฏิบัติโดยยึดหลักความเป็นธรรม จึงจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ การปฐมนิเทศ กฎบัตรและจรรยาบรรณ การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ฯลฯ เป็นต้น 

                        บริษัทมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กร โดยได้กำหนดหลักสูตรอบรมให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับระดับตำแหน่ง บทบาทหน้าที่/ลักษณะงาน เป็นไปตามที่หน่วยงานและองค์การคาดหวัง  เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่สูงขึ้น ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยในปี พ.ศ. 2563 รวมถึงมีการเปิดโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าสายอาชีพให้แก่พนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร รูปแบบการประเมินและหลักเกณฑ์ สรุปผลการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่สอดคล้องผลการประเมินการทำงานด้วยการฝึกอบรม เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาพนักงานให้อยู่ร่วมกับองค์กรอย่างมีความสุข

                        จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563  ในส่วนของ สมรรถนะหลัก (Competency) มีส่วนสำคัญเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงาน ตามสมรรถนะหลักของบริษัท ซึ่งมีจำนวน  6 สมรรถนะ ดังนี้

1. บริการที่เป็นเลิศ            2. การทำงานเป็นทีม          3. ความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณ

4. การสื่อความ                5. ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ  6. การใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

และจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าต้องพัฒนาศักยภาพในเรื่อง การสื่อสาร ตรงกับสมรรถนะหลัก (Competency) ข้อ 4 การสื่อความ เป็นเรื่องพัฒนาเร่งด่วนจึงได้ทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่สอดคล้องกับผลการประเมินการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1 หลักสูตร จำนวน  4 รุ่น                         หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารและมารยาทในการสนทนา” การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนั้นสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรและถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน เพราะมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการสื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยเสียง ท่าทาง ตัวอักษร รูปภาพ ก็ตาม หากขาดทักษะการสื่อสาร อาจทำให้เรื่องง่าย ๆ กลายเป็นเรื่องยาก เกิดความสับสน ซ้ำซ้อน ยุ่งยากในการทำงาน

                        ดังนั้น การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นที่สื่อสารออกมาเช่นเดียวกัน อาทิ การนำเสนอ พูดคุย สนทนา (Presentation Skill) การรับฟังเข้าใจผู้อื่น (Active Listening) การสื่อสารและสังเกตท่าทาง (Body Language) เมื่อมีทักษะในการสื่อสารและมารยาทที่ดี จึงสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองและองค์กร

                        ทั้งนี้การฝึกอบรมภาพรวม ปี 2563 มีจำนวนพนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 1,843 คน จากพนักงานทั้งหมดในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 47 โดยแบ่งเป็น ฝึกอบรมภายใน จำนวน 1,816 คน และจัดฝึกอบรมภายนอกจำนวน 27 คน โดยมีจำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 28 ชั่วโมง/คน/ปี 

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล