ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

บริษัทตระหนักดีถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และชุมชน รวมถึงมุ่งพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การประชุมผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2563

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

                                    ครั้งที่ 1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 483 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 72.9871 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

                                    สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้ประกาศหลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมายังบริษัท

                                    ครั้งที่ 2 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้นจำนวน 717 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 87.9017 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

                                    โดยการประชุมทั้ง 2 ครั้ง จัดประชุม ณ ห้องประชุมซื่อสัตย์ ชั้น 6 อาคารพรรณนิภา 1 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในการประชุมดังกล่าวกรรมการของบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ 100% ทั้งคณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายได้เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระ โดยไม่มีการสลับหรือเพิ่ม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่และอิสระ

นโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล