320 ข่าว | TQM CorpNewsletter 3/2563

20/12/2563

348


ภาพรวมธุรกิจ

จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เบี้ยประกันวินาศภัยรวมสำหรับช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 จำนวน 121,467 ล้านบาท หรือเติบโตเท่ากับ ร้อยละ 1.90 YoY แบ่งเป็น

เบี้ยประกันวินาศภัยประเภทรถ 69,239 ล้านบาท

เบี้ยประกันวินาศภัยประเภทเบ็ดเตล็ด 44,129 ล้านบาท

เบี้ยประกันวินาศภัยประเภทอัคคีภัย 5,447 ล้านบาท

เบี้ยประกันวินาศภัยประเภททะเลและขนส่ง 2,652 ล้านบาท

เบี้ยประกันชีวิตปีแรก ปีต่อไป และจ่ายครั้งเดียว สำหรับช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563 จำนวน 285,403 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 3.22 YoY จากกรมธรรม์ปีแรกจำนวน 49,228 ล้านบาท กรมธรรม์ปีต่อจำนวน 209,185 ล้านบาทและจากสัญญาจ่ายครั้งเดียวจำนวน 26,989 ล้านบาท

การเติบโตของบริษัทยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยระหว่างไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 3 บริษัทได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จัดทำขึ้นจากการประมวลผลข้อมูล Big Data อาทิ ประกันสุขภาพ Freelance ประกันตามฤดูกาล ประกันท่องเที่ยว รวมถึงประกันภัยเพื่อผู้หญิง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุดและเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจระดับสูงสุดจากการให้บริการ

บริษัทยังคงไม่หยุดยั้งในด้านการขยายช่องทางการขาย โดยในไตรมาสที่ 3 บริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขยายช่องทางการขายประกันในตู้บุญเติม ซึ่งมีจุดให้บริการทั่วประเทศกว่า 130,000 จุดให้บริการ เพื่อเป็นการขยายช่องทางการขายให้ครอบคลุมประชาชนครบถ้วนทั่วทุกภูมิภาค ตรงตามกลยุทธ์ที่วางไว้ในด้านการเสริมความแข็งแกร่งของช่องทางการขายและการชำระเงินเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน


ภาพรวมบริษัทไตรมาสที่ 3/2563

รายการ

2563

2562

YoY

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้ค่าบริการ

759.7

98.2

672.3

97.5

87.4

13.0

รายได้อื่น

14.2

1.8

17.2

2.5

(3.1)

(17.8)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ

380.3

49.1

354.6

51.4

25.6

7.2

กำไรขั้นต้น

379.5

49.9

317.7

47.3

61.7

19.4

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

185.3

23.9

178.5

25.9

6.8

3.8

กำไรสุทธิ

169.7

21.9

127.3

18.5

42.4

33.3

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.57


0.42


0.15

35.7


ภาพรวมบริษัทรวม 3 ไตรมาส

รายการ

2563

2562

YoY

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้ค่าบริการ

2,302.6

98.2

1,993.9

97.4

308.7

15.5

รายได้อื่น

41.7

1.8

52.4

2.6

(10.8)

(20.5)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ

1,149.3

49.0

1,076.6

52.6

(72.7)

(6.8)

กำไรขั้นต้น

1,153.3

50.1

917.3

46.0

236.0

25.7

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

560.4

23.9

531.8

26.0

(28.6)

(5.4)

กำไรสุทธิ

512.0

21.8

356.4

17.4

155.6

43.7

กำไรต่อหุ้น (บาท)

1.71


1.19


0.52

43.7


  • รายได้ค่าบริการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 759.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 672.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 87.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.0 YoY สาเหตุจากยอดขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งช่องทางการขายและการชำระเงินที่ตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น

  • ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 380.3 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.1 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 354.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.4 เพิ่มขึ้นจำนวน 25.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 YoY เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น

  • กำไรขั้นต้นประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 379.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 317.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.3 เพิ่มขึ้นจำนวน 61.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.4 YoY เพิ่มขึ้นจากการขยายการขายผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงช่องทางอื่น ๆ

  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เท่ากับ 185.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวของปีก่อนที่ 178.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.9 เพิ่มขึ้นจำนวน 6.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 YoY สาเหตุหลักจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน และฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  • กำไรสุทธิรวมจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ของกลุ่มบริษัทเท่ากับ 169.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.9 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 127.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 42.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 YoY จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกช่องทาง การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • กำไรต่อหุ้นรวม 3 ไตรมาสเท่ากับ 1.71 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากยอดรวม 3 ไตรมาสของปีก่อนเท่ากับ 0.52 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ ร้อยละ 43.7 และในไตรมาสที่ 3 กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.57 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 0.42 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อหุ้น


ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02 119 8888 ต่อ 5009ข่าวล่าสุด