318 ข่าว | TQM CorpNewsletter 1/2564

14/05/2564

807


ภาพรวมธุรกิจ

จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เบี้ยประกันวินาศภัยรวมสำหรับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 252,716 ล้านบาท หรือเติบโตเท่ากับ 3.6% แบ่งเป็นรายละเอียดยอดเบี้ยตามประเภทกรมธรรม์ตามภาพประกอบที่ 1


แหล่งข้อมูล: คปภ., สรุปข้อมูลธุรกิจประกันวินาศภัย ประจำไตรมาส 4/2563

ภาพประกอบที่ 1 รายละเอียดยอดเบี้ยประกันวินาศภัยแบ่งตามประเภทกรมธรรม์


เบี้ยประกันชีวิตปีแรก ปีต่อไป และจ่ายครั้งเดียว สำหรับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 จำนวน 600,013 ล้านบาท จากกรมธรรม์ปีแรกจำนวน 100,828 ล้านบาท กรมธรรม์ปีต่อจำนวน 441,745 ล้านบาทและจากสัญญาจ่ายครั้งเดียวจำนวน 57,440 ล้านบาท รายละเอียดยอดเบี้ยแบ่งตามประเภทของกรมกรรม์ตามภาพประกอบที่ 2


แหล่งข้อมูล: คปภ., สรุปข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต ประจำไตรมาส 4/2563

ภาพประกอบที่ 2 รายละเอียดยอดเบี้ยประกันชีวิตแบ่งตามประเภทกรมธรรม์


ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 นี้ บริษัทยังคงพัฒนาช่องทางการขายแบบออนไลน์เพื่อรองรับการขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับการขายกรมธรรม์ใหม่และการต่ออายุผลิตภัณฑ์ “เจอ จ่าย จบ” และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันฟรีแลนซ์ เป็นต้น ที่บริษัทมีจำหน่ายให้กับลูกค้าหลังจากการแพร่ระบาดครั้งใหญ่เมื่อปีที่ผ่านมา อีกทั้งในไตรมาสนี้บริษัทยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ประกันรถยนต์แฟร์ เสี่ยงน้อยจ่ายน้อย ประกันเพื่อรถสีขาว ประกันเพื่อคนขับน้อย เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่ายหากเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายรับของบริษัทในไตรมาสนี้เติบโตมากขึ้น รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสะท้อนให้ผลประกอบการออกมาดีอย่างต่อเนื่อง ดังนี้


ภาพรวมบริษัท

รายการ

Q1/2021

Q1/2020

YoY

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้ค่าบริการ

828.8

98.0

814.1

98.9

14.7

1.8

รายได้อื่น

16.8

2.0

9.0

1.1

7.8

86.9

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ

401.8

47.5

407.4

49.5

(5.6)

(1.4)

กำไรขั้นต้น

427.0

51.5

406.7

50.0

20.3

5.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

189.6

22.4

191.3

23.2

(1.6)

(0.8)

กำไรสุทธิ

201.7

23.8

179.3

21.8

22.3

12.4

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.67


0.60


0.07

11.7


/ -รายได้ค่าบริการ

  • รายได้ค่าบริการเท่ากับ 828.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 814.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 สาเหตุจากยอดขายและบริการที่เพิ่มมากขึ้น

  • ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการเท่ากับ 401.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 47.5 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 407.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.5 ลดลงจำนวน 5.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.4 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

  • จากเหตุผลข้างต้นทำให้กำไรขั้นต้นเท่ากับ 427.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 406.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 เพิ่มขึ้นจำนวน 20.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.0 เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 189.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวของปีก่อนที่ 191.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.2 ลดลงจำนวน 1.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไว้เข้ามารองรับการทำงานในปริมาณและความถูกต้องแม่นยำที่เพิ่มขึ้น

  • กลุ่มบริษัทฯมีกำไรสุทธิรวมจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เท่ากับ 201.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.8 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 179.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 22.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.4 จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกช่องทางและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

  • กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.67 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.07 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็น 11.7%


ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร.02 119 8888 ต่อ 5009ข่าวล่าสุด