322 ข่าว | TQM CorpNewsletter 1/2563

03/01/2563

314


TQM Newsletter 1/64


ภาพรวมธุรกิจ

จากสถิติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) เบี้ยประกันวินาศภัยรวมสำหรับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 244,062 ล้านบาท หรือเติบโตเท่ากับ 5.2% แบ่งเป็น

เบี้ยประกันวินาศภัยประเภทรถ 144,031 ล้านบาท

เบี้ยประกันวินาศภัยประเภทเบ็ดเตล็ด 84,439 ล้านบาท

เบี้ยประกันวินาศภัยประเภทอัคคีภัย 10,124 ล้านบาท

เบี้ยประกันวินาศภัยประเภททะเลและขนส่ง 5,468 ล้านบาท


เบี้ยประกันชีวิตปีแรก ปีต่อไป และจ่ายครั้งเดียว สำหรับเดือน มกราคม – ธันวาคม 2562 จำนวน 610,474 ล้านบาท จากกรมธรรม์ปีแรกจำนวน 108,593 ล้านบาท กรมธรรม์ปีต่อจำนวน 431,992 ล้านบาทและจากสัญญาจ่ายครั้งเดียวจำนวน 69,889 ล้านบาท

ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการขายแบบออนไลน์เพื่อรองรับการขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคต หากแต่ในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์โรคระบาดโควิด-19 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ “เจอ จ่าย จบ” เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประกันสำหรับการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตอกย้ำความชำนาญและวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย


ภาพรวมบริษัท

รายการ

2563

2562

YoY

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้ค่าบริการ

814.1

98.9

657.3

97.8

156.7

23.8

รายได้อื่น

9.0

1.1

14.6

2.2

(5.6)

(38.4)

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการ

407.4

49.5

355.2

52.9

52.2

14.7

กำไรขั้นต้น

406.7

50.0

302.1

46.0

104.5

34.6

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

191.3

23.2

185.1

27.5

6.2

3.3

กำไรสุทธิ

179.3

21.8

106.6

15.9

72.8

68.3

กำไรต่อหุ้น (บาท)

0.60


0.36

 

0.24

66.7


  • รายได้ค่าบริการเท่ากับ 814.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 657.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 156.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.8 สาเหตุจากยอดขายและบริการที่เพิ่มมากขึ้น

  • ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริการเท่ากับ 407.4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.5 ของรายได้รวม เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 355.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 52.9 เพิ่มขึ้นจำนวน 52.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.7 เพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

  • จากเหตุผลข้างต้นทำให้กำไรขั้นต้นเท่ากับ 406.7 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 50.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่ 302.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.0 เพิ่มขึ้นจำนวน 104.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.6 เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

  • ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 191.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวของปีก่อนที่ 185.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.5 เพิ่มขึ้นจำนวน 6.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 สาเหตุหลักจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ฉบับที่ 9 และ 16 ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน

  • กลุ่มบริษัทฯมีกำไรสุทธิรวมจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เท่ากับ 179.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.8 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 106.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.9 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 72.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.3 จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายทุกช่องทาง การบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • กำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.60 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 0.36 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 0.24 บาทต่อหุ้น


ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 02 119 8888 ต่อ 5009ข่าวล่าสุด