ราคาหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Image
Image

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา

ประธานกรรมการ

Image

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Image

นายมารุต สิมะเสถียร

กรรมการอิสระ

Image

นายชินภัทร วิสุทธิแพทย์

กรรมการอิสระ

Image

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

กรรมการอิสระ

Image

นางสาวสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการอิสระ

Image

นายธนา เธียรอัจฉริยะ

กรรมการอิสระ

Image

นางสาวรัตนา พรรณนิภา

กรรมการ

Image

นายอำพน อ้นเอี่ยม

กรรมการ

Image

นางสาวสมพร อำไพสุทธิพงษ์

กรรมการ

Image

นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์

เลขานุการบริษัท

รู้จัก TQM

ดำเนินธุรกิจนายหน้าประกัน ทั้งประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการนายหน้าประกันภัย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก 4 บริษัท ได้แก่ TQM Broker และ TJN Broker ดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และ TQM Life เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิต และบริษัท Casmatt เป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ และบริษัทร่วมอีก 1 บริษัท ได้แก่ TQLD เป็นผู้ให้บริการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

เกี่ยวกับเรา ภาพรวมธุรกิจ
Image

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

สำหรับในปี 2562 บริษัทยังคงเดินตามกรอบแผนการดำเนินงานที่ต่อเนื่องมาจากปี 2561 ที่มุ่งเน้น ในเรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค Digital และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้ Lifestyle ของลูกค้า ผนวกกับการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและการให้บริการที่ดีเยี่ยมกับลูกค้า

Image

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยและการเงิน
ด้วยคุณภาพ ความยั่งยืน และตอบแทนสังคม
โดยส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ความรู้ด้านประกันภัย
แก่ประชาชน และให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า
รวมไปถึงการคิดค้นร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การส่งเสริมการขายกับบริษัทประกันภัยให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด
รวมทั้งมอบสิ่งดี ๆ แก่สังคมเพื่อเป็น
การตอบแทนคืนสู่สังคม

Image

พันธกิจ

1) เป็นที่ปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้า
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพ
3) พัฒนาระบบการทำงานให้ล้ำหน้าเพื่อบริการที่ดีเลิศ
4) บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างเครื่องหมายการค้า TQM ให้เป็นที่ยอมรับและอยู่ในใจลูกค้าตลอดไป
สร้างและรักษาพนักงานให้เป็นที่ปรึกษาประกันภัย และการเงิน มืออาชีพที่มีคุณภาพชีวิต และมีความสุขคู่กับองค์กร ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และตอบแทนสังคม

Image

เป้าหมายธุรกิจ

1) เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
2) สร้างเครื่องหมายการค้าและการรับรู้ของตลาดในความแตกต่าง และจุดแข็งของบริษัทฯ ในด้านการบริการที่เหนือกว่าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และ อัตราความสำ เร็จในการขาย
3) พัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายตลาดผ่านช่องทาง Digital Marketing
4.การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร และ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้วยการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และวัดผลได้

กลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Image

100%

Image

100%

Image

100%

Image

51%

Image

51%

Image

44%

Image

76%

Image

100%

Image

100%

Image

100%

Image

40%

Image

60%

ธุรกิจหลัก

บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ใน กลุ่มประกันรถยนต์ (Motor) และ กลุ่มประกัน Non-Motor

นายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัท ที เจ เอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด โดยการขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ประกันรถยนต์ (Motor) และกลุ่มประกัน Non-Motor เพิ่มช่องทางในการขาย โดยผ่าน ดีลเลอร์รถยนต์ และ ตัวแทน

ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต

บริษัท ทีคิวเอ็ม ไลฟ์ อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลาย ทั้ง ประกันชีวิตประเภทรายบุคคล และ ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์

บริษัท แคสแมท จำกัด ให้คำปรึกษาด้านการจัดการระบบกระบวนการทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยตลาดดิจิตอล และให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาด้านการติดตั้งระบบปฏิบัติงานและการติดตั้งระบบศูนย์ข้อมูล ผ่านมาตราฐาน ISO29110 ISO20000และ ISO27001

ด้านคำแนะนำเกี่ยวกับประกันภัย

บริษัท ทีคิวดี จำกัด
ให้บริการคำปรึกษา ทั้งนี้การให้บริการของ TQD รวมถึงการให้คำแนะนำในการเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัย และการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าจากการกรอกข้อมูลความต้องการของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกัน